• مصاحبه با برترین های شهریور 95


 • فروشندگان برتر

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 حمید یزدبوم 51544 قم
  2 علی شعار 48010 تهران
  3 ماکان عبدالملکی 41311 تهران
  4 محمد شکیبا نژاد 70787 تهران
  5 علیرضا دلدار مزارکی 51504 قم
  6 علی خدا بنده لو 51357 قم
  6 سبحان بهجتی 50809 قم
  7 مرتضی صادقی پور ویدوج 50882 کاشان
  8 حسین مخلص آبادی فراهانی 40576 تهران
  9 زینب نجفی صالحی 70689 قزوین
  10 مسعود حقدوست اسمعیل آبادی 51429 رشت

  مدیران فروش

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 جواد بیدقی 11391 اردبیل
  2 علیرضا قربعلی 11665 قم
  3 ماندانا پسندی 11617 ایلام
  4 میثم مهدی آبادی 11579 قزوین
  5 سیدعلی اکبرموسوی پارسایی 10754 کاشان
  5 علی ماجد ویشکایی 11445 رشت
  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 جلال فرقانی 10779 قم
  2 امیر حیدری 11370 البرز
  3 امید عامریان 11011 تهران

 • مصاحبه با برترین های شهریور 95