• مصاحبه با برترین های آبان 95


 • فروشندگان برتر

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 ماکان عبدالملکی 41311 تهران
  2 حسن بنایی 41178 تهران
  3 شهناز گل قاسمی 51573 تبریز
  3 سینا سیف 51222 رشت
  4 امیرحسین الداغی 41598 تهران
  5 علی شعار 48010 تهران
  6 انسیه سادات مقدسی 41530 تهران
  7 هادی جهاندارفرد 41561 شیراز
  8 علیرضا دلدار مزارکی 51504 قم
  9 زینت عبدی تیلکی 11761 ساری
  10 وحید داوری شمس آبادی 41612 البرز

  مدیران فروش

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 جواد بیدقی 11391 اردبیل
  2 فرمان جدی 11811 البرز
  2 علی ماجد ویشکایی 11445 رشت
  3 علیرضا قربعلی 11665 قم
  4 ماندانا پسندی 11617 ایلام
  5 محمدصادق زمانی توابع 11402 شیراز
  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 امیر حیدری 11370 البرز
  2 پریسا دهقان 11326 شیراز
  3 جلال فرقانی 10779 قم

 • مصاحبه با برترین های آبان 95