• مصاحبه با برترین های آذر 95


 • فروشندگان برتر

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 امیرحسین الداغی 41598 تهران
  2 اعظم خسروی 41172 گرگان
  3 علی خادمی 41431 البرز
  4 فرشاد خادمی 41504 البرز
  5 زهرا زراعتی زردخونی 70733 تهران
  6 علی شعار 48010 تهران
  7 شوکت بارانی بیرانوند 51512 لرستان
  8 علی علیزاده 41103 البرز
  9 معصومه احمدپور 41550 تهران
  10 سیدجواد خراسانی علی بگلو 51313 ارومیه
  10 امید عنایتی فر 51314 ارومیه

  مدیران فروش

  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 جواد بیدقی 11391 اردبیل
  2 فرمان جدی 11811 البرز
  3 مهسا جرجانی 11291 گرگان
  4 علیرضا قربعلی 11665 قم
  5 سیدعلی اکبرموسوی پارسایی 10754 کاشان
  5 آرش بیدقی 50512 ارومیه
  رتبه نام و نام خانوادگی کد فعالیت شهر فعالیت
  1 امیر حیدری 11370 البرز
  2 جلال فرقانی 10779 قم
  3 امید عامریان 11011 تهران

 • مصاحبه با برترین های آذر 95