مصاحبه با برترین های مهر 95


مدیرفروش برتر

مصاحبه آقای جواد بیدقی


1.بیشترازچه روشی برای فروش استفاده کردید؟

الف)پیگیری مجدانه وروزانه ی نتیجه ی مشاوره ها

ب)رجوع به مشاوره هایی که قبلا انجام شده وبلاتکلیف مانده است.

ج)آموزشهای مکرر

2.ازچه بازار هدفی بیشتراستفاده کرده اید؟

الف)لیست ارجاعی

ب)اصنافی که دراین بازه زمانی ,درآمدخوبی دارند

3.پیشنهاد شمابرای سایرمدیران فروش چیست؟

الف)ایجادنظم وانضباط درتیم

ب)عامل ومجری بودن خودمدیران به قوانین و آیین نامه ها

ج)تشخیص به موقع حواشی ودرمان موثر

4.چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

الف)ارزش نهادن بصورت ویژه به نیروی انسانی

ب)ارتقا وبه روز رسانی درآموزش

ج)همت درایجاد رشد وتکامل نیروی فکری واراده ی نیروی انسانی


نماینده برتر

آقای روزبه مهدی فر

1- تا به امروز بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

روش فروشی که بکار گرفته شد بسیار ساده است و تنها فرمول آن ،عملگرایی به آموزشها و اعتماد به تجربه مدیر فروش میباشد.

2- از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

در ابتدا اطلاع رسانی در میان آشنایان و دوستان انجام شد و در ادامه استفاده از ابزار قدرتمند"مشتری ارجاعی"به روش صحیح.

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

ما انسانها در زندگی به خود بدهکاریم پس در گام اول دینمان را نسبت به خود ادا کنیم. برای موفقیت باید از دید مثبت و موفق برخوردار بود،یاد بگیریم و تمرین کنیم که شرایط موجود را بپذیریم و جهت بهبود آن، از تلاش مستمر دست بر نداریم.خوب ببینیم،خوب بشنویم و به موقع اقدام نماییم.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

افتخار کارشناسی در مجموعه ای را دارم که بالغ بر 7 سال،قله های موفقیت در عرصه بازار یابی،فروش و مدیریت را فتح نموده و تعاملات علمی و مهارتی بدست آمده را کاملا بی دریغ در اختیار افراد قرار میدهد.

کار گروهی ،خستگی و روزمرگی را می زداید و حس خوب دیده شدن و ارتقا کاری از عواملی است که اشتیاق موفقیت را برمی انگیزد.

روزبه مهدیفر