مصاحبه با برترین های آذر 95


مدیرفروش برتر

مصاحبه آقای جواد بیدقی


1.بیشترازچه روشی برای فروش استفاده کردید؟

الف)پیگیری مجدانه وروزانه ی نتیجه ی مشاوره ها

ب)رجوع به مشاوره هایی که قبلا انجام شده وبلاتکلیف مانده است.

ج)آموزشهای مکرر

2.ازچه بازار هدفی بیشتراستفاده کرده اید؟

الف)لیست ارجاعی

ب)اصنافی که دراین بازه زمانی ,درآمدخوبی دارند

3.پیشنهاد شمابرای سایرمدیران فروش چیست؟

الف)ایجادنظم وانضباط درتیم

ب)عامل ومجری بودن خودمدیران به قوانین و آیین نامه ها

ج)تشخیص به موقع حواشی ودرمان موثر

4.چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

الف)ارزش نهادن بصورت ویژه به نیروی انسانی

ب)ارتقا وبه روز رسانی درآموزش

ج)همت درایجاد رشد وتکامل نیروی فکری واراده ی نیروی انسانی


نماینده برتر

آقای امیرحسین الداغی

1- بیشتر از چه روشی برای فروش استفاده میکنید؟

روش فروش بنده قلبی بوده و فقط و فقط بیمه می فروشم و بعد پس انداز

2- از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

بازار ارجاعی و بازار سرد

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

پیشنهاد بنده برای عزیزانم در گروه بیمه این است که صداقت و پشتکار داشته باشند و احترام به دیگران و به روز بودن اطلاعات بیمه ای باعث رشد و ارتقا می شود.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

گروه حمایتی آتیه سازان با آموزش های عالی باعث انگیزه بیشتر شده و تشکر فراوان از استاد و مدیر عزیزم جناب آقای سعیدی